Política de Privacitat

Política de privacitat i protecció de dades personals

Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (VNG Aparcaments) compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i ha adoptat les mesures exigibles a fi de preservar la privacitat i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web i als serveis d’aparcament privat és  VNG Aparcaments. El tractament de dades es realitza d’acord als serveis que ens sol·licita.

 

Tractament de dades de VNG Aparcaments

Els tractaments que es realitzen dels nostres serveis són:

 

Tractament

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Gestió dels propietaris dels aparcaments

Tractarem les seves dades per a la gestió dels contractes de propietaris de les concessions d’aparcaments. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins a la finalització de la concessió o de la propietat de l’aparcament. Després d’això es conservaran com a part del registre de propietaris de VNG.

Gestió dels clients puntuals i  abonats als aparcaments

Tractarem les seves dades per a la gestió dels abonaments (vehicles i bicicletes) i clients puntuals dels aparcaments gestionats per VNG. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es tractaran fins que finalitzi el servei. Després d’això es conservaran el temps que estableix la legislació tributària.

Seguretat i Control d’accessos als aparcaments

 

Tractarem les seves dades per al control d’accessos als aparcaments propietat o gestionats per VNG. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran un màxim de 30 dies, excepte que impliquin una responsabilitat o drets de VNG o tercers.

Atenció al usuari

Consultes web, correu electrònic, telefonia i interfonia de consultes. La seva veu es gravarà per a garantir la qualitat del servei. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es tractaran fins que es resolguin les qüestions i es porti a terme el servei. Després d’això es destruiran excepte que impliquin una responsabilitat o drets de VNG o tercers.

Bústia de contacte

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de VNG.

 

Addicionalment Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (VNG Aparcaments) en tant que entitat a càrrec de la gestió dels aparcaments en zona pública tracta dades competència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; aquests tractaments es delimiten exclusivament als derivats dels serveis competència de l’Ajuntament i d’acord amb la legislació vigent. Podrà consultar el tractament de dades de l’Ajuntament a la seva política de privacitat.

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat, els serveis de VNG i, en el cas dels serveis de aparcament en via pública,  l’aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

 

Tractament de dades per tercers

Per dur a terme el tractament de les seves dades fem ús de serveis (APPs, hostatges del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses i altres administracions públiques dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

 

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme VNG Aparcaments, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de a la següent adreça: Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Carrer Havana, 20 baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), dpd@vng-aparcaments.cat

 

Exercici de drets

En qualsevol moment pot sol•licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

 

  • Accedir a les seves dades: sol•licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol•licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol•licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol•licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

 

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals pot dirigir un escrit a Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Carrer Havana, 20 baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@vng-aparcaments.cat.

 

Tutela de drets davant l’autoritat competent:

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que VNG Aparcaments ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.